Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Algemene voorwaarden voor reatreats
Stacks Image 695643

Algemene voorwaarden

RETREAT
1. Het Centre for conscious creation, verzorgt retreats op het gebied van yoga, meditatie, mindfulness, spiritualiteit en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Centre for conscious creation aangeboden retreats. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de door ons aangeboden retreats.

INSCHRIJVING & BETALING
2. Inschrijving voor retreats gaat via het invullen van een door het Centre for conscious creation verstrekt inschrijfformulier of via het online inschrijfformulier op de website: www.centreforconsciouscreation.nl Door het ondertekenen van het formulier of het versturen van de digitale info via de website, ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden en is na de aanbetaling de inschrijving definitief. De aanbetaling vindt plaats middels contante betaling in ons centrum, met Ideal of via de webwinkel. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving pas definitief.

3. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 5 dagen na de inschrijving plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 2 maanden voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden via de toegezonden factuur of onze webwinkel. Bij niet tijdige betaling heeft het Centre for conscious creation het recht de reservering te laten vervallen. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of het volledige bedrag.

DEELNAME
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

5. Het Centre for conscious creation heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat.

ANNULEREN RETREAT
6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten.

7. Bij annulering van een retreat wordt € 150,- euro administratie kosten in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 maanden voor het retreat wordt het volledige bedrag terug gestort minus de administratie kosten.
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het retreat wordt 50% van de deelname kosten teruggestort.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het retreat wordt 25% van de deelname kosten teruggestort.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het retreat is geen restitutie meer mogelijk.

8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan het Centre for conscious creation zijn doorgegeven.

UITVAL DOCENT
9. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal het Centre for conscious creation, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

LESMATERIAAL
10. Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of opleiding mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruikt of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij het Centre for conscious creation en de docent.

AANSPRAKELIJKHEID
11. Deelname aan de retreats van het Centre for conscious creation geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. Het Centre for conscious creation is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen.

VERZEKERING
12. Ziekten- ongevallen- en reisverzekeringen zijn verplicht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een geschikte reis- en ziektekosten-verzekering te organiseren. Centre for conscious creation kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebrek aan een geschikte verzekering; financieel, medisch of anderszins.

BEELDOPNAMES
13. Het Centre for conscious creation behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding, cursus, les of workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

KLACHTEN & GESCHILLEN
14. De doelstelling van het Centre for conscious creation is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen.

OVERIGE
15. Het Centre for conscious creation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma van de retreats.
Q
Centre for conscious creation
Buizengat 10 - 3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986